OFERTA

OFERTA BIURA RACHUNKOWEGO W SŁUPSKU


EWIDENCJA RYCZAŁTOWA

 • dokonujemy zapisów z PKP i R lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, prowadzimy ewidencje VAT, sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe, przygotowujemy dowody wpłat lub przelewy na poszczególne podatki.

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych,
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładanego plany kont i jego wdrożenie, dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej ( łącznie z dekretowaniem dokumentów ),
 • ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalenie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US,
 • sporządzenie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zaznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,v
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US), monitoring należności i zobowiązań

OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA

W ramach obsługi kadrowo płacowej:

 • sporządzamy umowy o prace,zlecenia,dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy ( płatnych i niepłatnych),
 • prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych,
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac ( deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4R,PIT 8AR),
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11. PIT 8B. PIT40
Top